Загальна інформація

изображение viber 2022 06 16 20 30 35 639

Історія"кафедри економічної політики факультету податкової справи, обліку та аудиту бере свій початок роботи з 1996 року. Саме тоді, на обліково – економічному факультеті Українського фінансово-економічного інституту було започатковано кафедру теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін, завідувачем якої було призначено Максименка Івана Андрійовича, кандидата філософських наук, доцента.

У 1998 році кафедру теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін було поділено на дві кафедри: гуманітарних дисциплін і кафедру економічної теорії, завідувачем кафедри останньої було призначено Максименка Івана Андрійовича, який працював на цій посаді до 31 серпня 2020 року. 

З 21 грудня 1999 року кафедра функціонувала вже на базі обліково-економічного факультету Академії державної податкової служби України, пізніше – Національного університету державної податкової служби України. 

У зв’язку з реорганізацією Національного університету державної податкової служби України у 2015 році, було створено Університет державної фіскальної служби України, а обліково-економічний факультет – реорганізовано в Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, в підпорядкуванні якого функціонувала кафедра економічної теорії до 30 листопада 2021 року.

За результатами конкурсу, у 2017 році кафедра економічної теорії визнана кращою кафедроюУніверситету державної фіскальної служби України у номінації «Організаційна робота». А вже у 2019 році кафедра посіла почесне I місце у номінації «Краща кафедра Університету».

З вересня 2021 року кафедру очолила д.е.н., професор кафедри економічної теорії МацелюхНаталія Петрівна.

Відповідно до Розпорядження КМ України від 06 жовтня 2021 року, Університет державної фіскальної служби було реорганізовано та створено Державний податковий університет. У зв’язку з затвердженням нової структури ВУЗу, було сформовано факультет податкової справи, обліку та аудиту. Кафедра економічної теорії також була  реорганізована в кафедру економічної політики і відповідно, залишилася у підпорядкуванні факультету податкової справи, обліку та аудиту.

Кафедра економічної політики є провідноюекономіко-теоретичною кафедрою, яка бере участь у підготовці бакалаврів за всіма освітніми програмами економічних спеціальностей, забезпечує викладання вступних курсів з економіки. 

З вересня 2020 року, кафедра забезпечує підготовку студентів II (магістерського) рівня за сучасною освітньо-професійною програмою «Економіка міста та регіону» (спеціальність 051 «Економіка»).

У листопаді 2021 року освітньо-професійнупрограму «Економіка міста та регіону» було акредитовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, про що видано сертифікат №2526 від 17.12.2021 року. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2027 року.

В рамках цієї магістерської програми, кафедра має наукові та академічні зв’язки з вищим навчальним закладом Державний університет Ополе, партнерські стосунки із органами місцевого самоврядування міського, районного та обласного рівнів для забезпечення проходження практичного навчання. Метою такого співробітництва є надання якісних освітніх послуг та створення в майбутньому можливості студентам навчатися в Польщі та брати участь у програмі подвійного диплому Європейського зразка .

Кафедра економічної політики є невід’ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням кращого зарубіжного і вітчизняного досвіду за авторськими підручниками і навчальними посібниками.

Результатом науково-дослідної роботи кафедри є видана у 2018 році монографія: «Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки».

Загалом кафедра підготувала 27 навчальних посібників. За останні 10 років викладачами кафедри підготовлено і видано 8 навчальних посібників з грифом МОН. 

У 2021 р. кафедра завершила роботу над науково-дослідною темою «Державне регулювання розвитку корпоративної підсистеми національної економіки» (строки дослідження: 2017-2021 рр.).

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, серед яких фахівці-практики, які керують науковою-дослідною роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь волімпіадах з економіки. Серед викладачів кафедри випускники Університету, які підготували дисертаційні дослідження 

Склад кафедри нараховує 9 науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук – 2, професор – 1, кандидат наук – 6, доцентів – 5.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, базових компетентностейдля вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічних знаннях. Викладання усіх дисциплін проводиться з використанням інноваційних дистанційних технологій.

Викладачі кафедри постійно беруть участь в наукових та науково-практичних конференціях міжнародного (Німеччина, Польща, Грузія, Франція та інші) і національного рівнів та підвищують свою кваліфікацію за-кордоном у провідних європейських країнах та мають публікації у науково-метричних базах Scopus та Web of Science.

  внутрішній 14 – 56 (завідувач)

  внутрішній 11 – 94 (кафедра)

Студентський науковий гурток "Креативна економіка"