Навчальна лабораторія фінансово-економічних досліджень створена у 2021 році і є структурним підрозділом Факультету фінансів та цифрових технологій.

Метою створення лабораторії є якісна підготовка здобувачів вищої освіти, а також можливість впровадження інноваційної та наукової діяльності в освітній процес.

Ключовим завданням Навчальної лабораторії фінансово-економічних досліджень є:

‒ підготовка навчально-методичного та інформаційного забезпечення викладання дисциплін фінансово-аналітичного спрямування та моделювання бізнес-процесів на макро- та мікрорівнях за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

‒ створення банку даних для виконання курсових робіт, випускних кваліфікаційних робіт, проходження різних видів практики;

‒ підвищення загальної і професійної культури та активності здобувачів вищої освіти у сфері фінансово-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень та моделювання соціально-економічних процесів;

‒ забезпечення науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти з проблем фінансово-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень та моделювання соціально-економічних процесів з метою набуття ними практичних навиків проведення досліджень;

‒ організація та забезпечення науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти у розробленні та виконанні програм розвитку регіону;

‒ забезпечення набуття здобувачами вищої освіти навиків адаптації та модифікації існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності;

‒ забезпечення формування у здобувачів вищої освіти прийомів і способів вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності; 

‒ зберігання формування банку тестів та їх використання для перевірки знань здобувачів вищої освіти;

‒ впровадження в навчальний процес тестування з усіх дисциплін кафедр;

‒ забезпечення засобів та інструментів для розробки технічних завдань для проектування інформаційних систем;

‒ використання програмних компонентів та систем для здійснення фінансового моделювання та прогнозування;

‒ забезпечення технічних та організаційних умов для продукування новітніх фінансових технологій при проведенні аналітичних досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

‒ можливості використання демо- та –тестових кабінетів/рахунків учасників фінансових ринків для здобуття навичок практичного застосування професійних компетентностей за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

‒ сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок інтеграції теорії та практики використання цифрових технологій на фінансових ринках і у сфері публічних фінансів;

‒ здійснення оцінки впливу динамічних змін економічної системи на інноваційний розвиток фінансової та страхової діяльності та розробки нових векторів їх розвитку, проведення раннього виявлення та своєчасного реагування на ризики, які можуть виникнути в сфері фінансової та страхової діяльності;

‒ інтегрування наукової, практичної та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти через співпрацю із закладами вищої освіти науковими установами, фінансовими установами корпораціями та іншими групами стейкхолдерів;

‒ впровадження і використання в навчальному процесі практичних управлінських кейсів у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

‒ розробка і впровадження інноваційних програм, окремих курсів і модулів навчання і виховання здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, заснованих на нових освітніх технологіях, прогресивних формах організації навчального процесу і активних методах навчання, адекватних сучасному світовому рівню;

‒ надання зацікавленим особам експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, методичних та інших послуг з питань фінансів, банківської справи та страхування;

‒ проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету та інших організацій;

‒ сприяння організації курсового та дипломного проєктування, виконання дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти з використанням методів бізнес-аналізу та моделювання для формування у них професійних компетенцій, що забезпечують конкурентоспроможність на сучасному ринку праці;

‒ забезпечення індивідуальної роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, проведення консультацій науково-педагогічними працівниками.

В лабораторії кожне робоче місце обладнане комп’ютером для використання здобувачами вищої освіти системи навчально-дослідницьких прикладних пакетів програм та інструментарію моделювання і прогнозування (типу Spending, Openbudget, IFI, Logica, та інших із застосуванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів), фінтех продуктів та ІТ технологій (MOODLЕ, YouControl та інші).

Аудиторія навчальної лабораторії фінансово-економічних досліджень має інформаційно-пізнавальне наповнення, що відображено на стендах з питань управління публічними фінансами. Стенди демонструють навчально-науковий матеріал, який здобувачі вищої освіти опрацьовують під час семінарських та практичних занять, що проводяться в цій аудиторії. 

Також аудиторія оснащена проєктором, за допомогою якого відбувається демонстрація наочності під час викладання лекцій, а також здобувачі вищої освіти користуються цим технічним засобом для представлення власних презентаційних розробок.

Положення про Навчальну лабораторію фінансово-економічних досліджень

Завідувач навчальної лабораторії - Гриневич Надія Миколаївна.