topchiy 2021

Топчій Віталій Васильович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: розслідування злочинів проти трудових прав, запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності

Навчальні дисципліни, які викладає: "Кримінальний процес", "Судові та правоохоронні органи"

Наукові видання  (книги, монографії, посібники тощо): 

1.      Vladyslav Teremetskyi, Olena Kalashnyk, Brusakova Oksana, Dzhafarova Maryna, Inha Kypych, Olena Sushch, Vitalii Topchii Specific Features of Proving in Disputes on Recognizing Persons as Refugees: on the Basis of Case Law of Ukrainian Supreme Court and the European Court of Human Rights Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Том 24, Выпуск Special Issue 1. C. 1-9. https://www.abacademies.org/abstract/specific-features-of-proving-in-disputes-on-recognizing-persons-as-refugees-on-the-basis-of-case-law-of-ukrainian-suprem-12342.html (Scopus).

2.     Топчій В. В. Кримінологічна характеристика стану злочинності у сфері інтелектуальної власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 40. Том 3. С. 127–130.

3.     Топчій В. В. Авторське і суміжне права: кримінально-правова охорона. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Випуск 1 (16). Том 2. С. 248–251.

4.     Топчій В. В. Захист інтелектуальної власності від контрафакту в Україні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Випуск 4-5 (8-9). С. 105–109.

5.     Топчій В. В. Штучний інтелект у кримінальному законодавстві України як вид інтелектуального продукту. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія «Право». 2018. Випуск 1-2 (10-11). С. 156–164.

6.     Топчій В. В., Тичина Д. М. Запобігання використанню сучасних інформаційних технологій у злочинних цілях. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1 (62). С. 159–166.

7.     Джужа О. М., Топчій В. В. Проблеми забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С. 13–24.

8.     Топчій В. В. Особливості інституту інтелектуальної власності у кримінально-правовому розумінні та значенні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 6. Том 1. С. 187–190.

9.     Топчій В. В. Характеристика кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав. Приватне та публічне право. 2018. № 4. С. 75–78.

10.   Топчій В. В. Сучасний стан злочинності в Україні у сфері інтелектуальної власності. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 3. С. 48–50.

11.   Топчій В. В. Генезис основ кримінально-правового захисту права інтелектуальної власності в Україні. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 6. С. 194–200.

12.   Топчій В. В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2019. Том 30 (69). № 2. С. 110–113.

13.   Топчій В. В. Кримінально-правова політика держави у сфері захисту права інтелектуальної власності в Україні. Соціологія права. 2019. Випуск 4 (29). С. 81–86.

14.   Топчій В. В. Деякі аспекти співвідношення понять і термінів у сфері кримінально-правового захисту права інтелектуальної власності в Україні. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. № 6. С. 424–427. URL: http://www.pap.in.ua/6_2019/109.pdf.

15.   Топчій В. В. Географія злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 4 (29). Том 1. С. 148–152.

16.   Topchiy V. V. Definition of categories in the field of intellectual property in criminal legal understanding. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. Випуск 60. С. 151–154.

17.   Топчій В. В. Реформування правоохоронної системи та її результати для євроінтеграції України // Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського): зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.) / За заг. ред. А.Є. Шевченка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 292–293.

18.   Топчій В. В. Кримінально-правова охорона інституту інтелектуальної власності // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 23–24 березня 2018 р.). Запоріжжя: Запорізька міська Громадська організація «Істина», 2018. С. 106–107.

19.   Топчій В. В. Кримінологічна характеристика правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Чернівці, 17–18 травня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 215–219.

20.   Топчій В. В. Кримінально-правова охорона державної таємниці у забезпеченні національної безпеки України // Моніторинг реалізації законодавства України про національну безпеку: сучасні виклики та реалії: зб. матер. допов. і тез Міжн. наук.-практ. конференції (м. Київ, 27 вересня 2018 р.). Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. С. 359–362.

21.   Топчій В. В. Кримінально-правові ознаки особи, засудженої за злочини у сфері інтелектуальної власності // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2018 р.). Запоріжжя: Запорізька міська Громадська організація «Істина», 2018. С. 108–109.

22.   Топчій В. В. Кримінологічна характеристика співвідношення злочинів у сфері інтелектуальної власності в Україні // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнар. наук.-практ. конференція (м. Харків, 2–3 листопада 2018 р.). Х: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. С. 124–126.

23.   Топчій В. В. Класифікація та типологія злочинця у сфері інтелектуальної власності // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Дніпро, 2–3 листопада 2018 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2018. С. 94–95.

24.   Топчій В. В. Теоретичні аспекти запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Дніпро, 8-9 листопада 2018 р.). Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2018. С. 183–185.

25.   Топчій В. В. Правові заходи попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності // Одеські юридичні читання: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 9 листопада 2018 р.). Одеса, 2018. С. 120–122.

26.   Топчій В. В. Повноваження поліції у сфері захисту інтелектуальної власності // Права та обов’язки людини у сучасному світі: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 9-10 листопада 2018 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. Ч. 2. С. 73–75.

27.   Топчій В. В. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності // Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної науки: Міжнар. наук.-практ. конференція (м. Київ, 9-10 листопада 2018 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. С. 85–87.

28.   Топчій В. В. Практика призначення покарання за злочини у сфері інтелектуальної власності // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 16-17 листопада 2018 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. Ч. 1. С. 80–82.

29.   Топчій В. В. Кримінально-правова характеристика та захист права інтелектуальної власності в Україні // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 16-17 листопада 2018 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018. Ч. 1. С. 120–123.

30.   Топчій В. В. Склади злочинів проти інтелектуальної власності: кримінально-правовий аспект // Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 23-24 листопада 2018 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. Ч. 3. С. 78–80.

31.   Топчій В. В. Корупція у сфері інтелектуальної власності // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірн. тез допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2018 р.): у 2-х ч. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. Ч. 2. С. 153–154.

32.   Топчій В. В. Соціально-демографічна характеристика осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу: зб. матер. Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції (м. Київ, 6 грудня 2018 р.). К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 217–218.

33.   Топчій В. В. Захист права інтелектуальної власності у механізмі запобігання корупції // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матер. ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 7 грудня 2018 р.). Київ: Нац.акад.внутр.справ, 2018. Ч. 2. С. 288–290.

34.   Топчій В. В. Кримінально-правова політика у сфері охорони інтелектуальної власності // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1-2 березня 2019 р.). Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. С. 92–95.

35.   Топчій В. В. Історичні та правові засади запобігання порушенню авторського права // ІІІ Всеукраїнські науково-правові читання пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник: зб. матеріалів / за заг. ред. А.Є. Шевченка. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 56–61.

36.   Топчій В. В. Стан злочинності у сфері інтелектуальної власності // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: зб. тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 126–129.