28 лютого 2024 року відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 051 «Економіка» старшого викладача кафедри митної справи та товарознавства ННІ економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету Борси Вадима Вікторовича на тему: «РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ». Науковий керівник: д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, професор кафедри митної справи та товарознавства Державного податкового університету Гребельник Олександр Петрович.

Метою проведеного дисертаційного дослідження є аналіз теоретико-методологічних проблем пов’язаних з відпрацюванням оптимальної моделі регулювання ринку інтелектуальної власності у сфері зовнішньоекономічних відносин в Україні. Дисертація, представлена Борсою В.В., є завершеним самостійним науковим дослідженням, містить нові науково обґрунтовані результати, що вирізняються новизною в обґрунтуванні ролі і значення розвитку ринку інтелектуальної власності на сучасному етапі інтегрування України до європейського економічного простору, в розробці теоретико-методичної основи для державного стимулювання розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні, оцінці впливу зовнішньої торгівлі послугами, пов’язаними з використанням інтелектуальної власності, на ВВП України, а також розробці на цій основі практичних рекомендацій щодо удосконалення вітчизняної системи митного регулювання ринку інтелектуальної власності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

При обговорені дисертаційного дослідження, загальну позитивну оцінку дисертації Борси В.В. надали голова та члени спеціалізованої вченої ради: Голова спеціалізованої вченої ради, д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансових ринків та технологій, факультету фінансів та цифрових технологій Державного податкового університету Ірина Іванівна Чуницька; офіційні опоненти Вірченко Володимир Віталійович – д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Румянцев Анатолій Павлович – д-р екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, а також рецензенти Микитенко Тетяна Владиславівна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри митної справи та товарознавства Державного податкового університету та Параниця Надія Володимирівна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики Державного податкового університет.

Захист пройшов успішно. Дисертація відповідає усім вимогам МОН України. На підставі одноголосного відкритого голосування спеціалізована вчена рада Державного податкового університету присудила Борсі Вадиму Вікторовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»