25.05.2023 об 13-00 на кафедрі фіскального адміністрування відбулося  обговорення зі стейкхолдерами, експертами та здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» (дуальна освіта) другого (магістерського) рівня  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

На зустрічі були присутні Козаченко Юліана - в.о. начальника Головного управління ДПС у Київській області; Яременко Ірина - начальник відділу організації навчання персоналу управління персоналу Головного управління ДПС у м. Києві; Пасічний Микола - експерт НАЗЯВО, гарант освітньо-наукової програми «Міжнародні фінанси» КНТЕУ; Шемелинець Іван - проректор з навчально-методичної роботи ДПУ, к.ю.н., доцент; Краєвський Володимир - декан факультету податкової справи, обліку та аудиту, д.е.н., професор; Швабій Костянтин - гарант програми, д.е.н., професор кафедри фіскального адміністрування; Іванишина Ольга – завідувач кафедри фіскального адміністрування, к.е.н., доцент; члени робочої групи; здобувачі вищої освіти - Бойко Алла, Ткаченко Ігор.

Вступне слово було надано Івану Шемелинцю, який акцентував увагу на необхідності перегляду і вдосконалення освітніх програм, особливо за дуальною формою навчання.

Юліана Козаченко  відмітила переваги та особливості освітньої програми, висловила свої рекомендації щодо її удосконалення, які будуть враховані в оновленій редакції освітньої програми. Юліана звернула увагу на плідну співпрацю ДПС та ДПУ щодо підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання.

Володимир Краєвський подякував гаранту та кафедрі за лідерство у  розвитку дуальної освіти в університеті та окреслив перспективи щодо запровадження освітніх програм за дуальною формою навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Микола Пасічний на правах експерта НАЗЯВО  окреслив основні вектори удосконалення та розвитку освітньої програми, висунув рекомендації щодо переваг викладення деяких обов’язкових компонент на іноземній мові.

Костянтин Швабій охарактеризував постакредитаційний термін реалізації програми, в якому були враховані рекомендації з експертного висновку ГЕР  та окреслив перспективи удосконалення ОПП «Фіскальне адміністрування» (дуальна форма навчання).

Ольга Іванишина зауважила про необхідність внесення змін до ОПП у зв’язку зі зміною назви спеціальності 072 з «Фінанси, банківська справа та страхування» на «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей». Наголосила на необхідності внесення до обов’язкових компонентів  ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти дисциплін, які передбачатимуть вивчення особливостей функціонування фондового ринку, а також доповнення відповідними компонентами каталогу вибіркових дисциплін.

Здобувачі вищої освіти висловили враження від навчання на освітній програмі, окреслили переваги, зауважили про проблеми та перспективи розвитку програми, підтримали запропоновані експертами зміни.
Отже, захід пройшов на високому інтелектуальному і професійному рівні, відбулися цікаві обговорення щодо удосконалення змістовного наповнення ОПП «Фіскальне адміністрування» (дуальна освіта) для забезпечення найактуальніших компетентностей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 « Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».