31 травня 2024 року в он-лайн форматі відбулося зустріч робочої групи освітньої-професійної програми «Фіскальне адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

На зустрічі були присутні:

  • Завідувач кафедри адміністрування податків, к.е.н., доцент Ольга Іванишина;
  • Гарант ОПП «Фіскальне адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, д.е.н., професор кафедри адміністрування податків Костянтин Швабій;
  • Професорсько-викладацький склад кафедри адміністрування податків;

Запрошені до обговорення:

  1. Микола Дмитрович Пасічний, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічно університету, експерт НАЗЯВО
  2. Костянтин Сергійович Шапошников, д.е.н., професор, начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України
  3. Леся Миколаївна Кашпур, к.н. держ. упр., начальник управління методології та роз’яснення податкового законодавства ВГО «Асоціація платників податків України»
  4. Артем Сергійович Моргуненко, головний державний інспектор відділу перевірок управління контрольованих операцій Департаменту трансферного ціноутворення ДПС України, випускник ОПП «Фіскальне адміністрування» дуальної форми навчання
  5. Тамара Олександрівна Нікуліна, головний державний інспектор відділу адміністрування податків з фізичних осіб- підприємців управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб та самозайнятих осіб Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України, випускниця ОПП «Фіскальне адміністрування» дуальної форми навчання
  6. Анастасія Олександрівна Шапочкіна, випускниця ОПП «Фіскальне адміністрування» дуальної форми навчання.
  7. Здобувачі вищої освіти.

Завідувач кафедри адміністрування податків, к.е.н., доцент Ольга Іванишина представила присутніх стейкхолдерів, професорсько-викладацький колектив та студентів.

Гарант ОПП Костянтин Швабій ознайомив усіх присутніх з новою редакцією освітньо-професійної програми ОПП «Фіскальне адміністрування» дуальної форми навчання. Акценти були зроблені на перевагах програми, проблемах макро і мікро рівня, що обєктивно впливають на підготовку податківців за дуальною формаю. Запропоновано зміни деяких освітніх компонент загального та професійного циклу підготовки.

Леся Кашпур наголосила про важливість впровадження в освітній процес програми «Податковий блок». Костянтин Шапочников навів приклад Словаччини для поступового впровадження європейських підходів в організації навчального процесу. Микола Пасічний обгрунтував потребу укрупнення навчальних дисциплін відповідно до рекомендацій МОН та НАЗЯВО.

Артем Моргуненко додав, що дисципліни програми повною мірою забезпечують формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, а також програмних результатів навчання. Здобувачі вищої освіти, висловилися в підтримку подальшого удосконалення програми, адже це перший пілотний проект дуальної освіти в ДПУ, тому він повинен розширюватися та розвиватись.

Отже, зустріч робочої групи освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» пройшла конструктивно, продуктивно на дуже високому фаховому рівні, а рекомендації стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти обов’язково будуть враховані і втілені в життя.