NEW OPORTUNITIES – 2023

Назва: Європейська наративна обсерваторія для боротьби з дезінформацією після COVID-19

Програма: Європейська Комісія (ЄК) – CERV

Мета:

 Пілотний проект буде працювати над наступними цілями:

 • моніторити, аналізувати та вимірювати появу та вплив наративів, пов'язаних з війною в Україні, дезінформацією за гендерною ознакою (зокрема, наративи, пов'язані з LGBTQ+), та виборами (зокрема, вибори до Європейського парламенту 2024 року). Зокрема це включає:
 • дослідження та порівняння наративів, розроблених у різних державах-членах ЄС як мінімум у шести (6) офіційних мовах ЄС, відібраних згідно з критеріями, визначеними в розділі "Теми та пріоритети", на визначені вище теми з використанням методу кейс-стаді;
 • розроблення конкретної методології з урахуванням пілотного проекту NODES та існуючих методологій, для моніторингу, аналізу та критичної оцінки, як створюються, розвиваються та поширюються наративи, особливо щодо трьох тем. Методологія має бути додатково розроблена та удосконалена з урахуванням специфікацій цього проекту на основі результатів кейс-стаді;
 • використання методів мережевої науки та технік обробки великих даних для картографування фактичних джерел та ключових акторів, задіяних у створенні/поширенні онлайн та офлайн наративів з вищезазначених тем, а також різних засобів їх поширення;
 • підвести висновки та запропонувати заходи, майбутні політичні дії та нові практики для підтримки появи позитивних наративів та протидії шкідливим хибним наративам. Ці запропоновані заходи будуть випробовані в співпраці з відповідними партнерами з сфери факт-чекінгу, медіа та громадянського суспільства. Зокрема, дії з даної мети будуть включати:
 • за активної участі партнерів із сфери факт-чекінгу, медіа та громадянського суспільства розробку стратегій та методів для попередження та протидії місleading наративам, включаючи конкретні заходи для захисту від шкідливих наративів, спрямованих на відповідних акторів у трьох тематичних областях (наприклад, громадянські організації, виборчі органи тощо);
 • ідентифікацію можливих нових методів, зокрема методів "інокуляції", для збільшення стійкості громадськості до існуючих або зароджуючихся хибних наративів (наприклад, у контексті війни, пов'язаних з певними спільнотами або меншинами, або виборів);
 • розповсюджувати результати проекту через заходи публічної політики, спеціалізований веб-сайт/репозиторій проекту, а також через соціальні мережі та інші медіа-канали, з використанням окремих стратегій зв'язку для експертів та загальної аудиторії.

Зокрема, дії з даної мети будуть включати:

 • організацію серії майстер-класів, конференцій та публічних заходів для поширення результатів проекту;
 • створення та підтримання візуально привабливої веб-сторінки для поширення результатів аналізу наративів та для обміну кейс-стаді.

Зазначені вище цілі та результати будуть задокументовані через наступні висновки:

 • подання остаточного звіту, що містить результати трьох кейс-стаді наративів, пов'язаних з трьома темами проекту, отриману методологію, виявлені політичні заходи/нові практики для протидії шкідливим хибним наративам, а також огляд діяльності щодо поширення;
 • подання коротких періодичних звітів що три місяці, в яких буде відображено прогрес проекту щодо вищезазначених елементів;
 • подання одного комплексного проміжкового звіту, в якому буде надано інформацію про зібрані дані протягом першої фази проекту, надано оцінки/попередні висновки, здобуті на основі зібраних даних до цього часу, та виділено потенційні нові напрями дослідження та/або будь-які виявлені труднощі; 

Теми та Пріоритети:

Як пояснено вище, основною метою цього пілотного проекту є дослідження, як наративи, включаючи хибні та шкідливі наративи, виникають і як поєднуються існуючі наративи з фактами через підхід кейс-стаді. З цією метою, обсяг проекту спрямований на три конкретні політичні теми поточного громадського інтересу, які можуть легко стати об'єктом дезінформації та які планується дослідити через підхід кейс-стаді: війна в Україні;

дезінформація з гендерною ознакою, з особливим акцентом на наративи, пов'язані з LGBTQ+; та вибори, з особливим акцентом на вибори до Європейського парламенту 2024 року. Планується, що проект буде аналізувати основні зразки наративів, пов'язаних з вищезазначеними темами, у різних державах-членах ЄС як мінімум у шести (6) офіційних мовах ЄС, з яких одна повинна бути англійською.

Додаткові мови повинні бути вибрані на підставі надійного аналізу того, де ймовірно здійснюється дезінформація щодо трьох вищезазначених політичних тем, і спрямовуватися на забезпечення збалансованого географічного охоплення держав-членів ЄС, а також збалансованості між мовами, якими користуються менші та більші мовні спільноти. Тому заявники є закликані включити обґрунтування вибору мов та службові цілі.

Доступний бюджет становить 1 190 500 євро (один мільйон сто дев'яносто тисяч п'ятсот євро).

Тривалість Проекту:

Очікується, що тривалість проекту становитиме 18 місяців (продовження можливі, якщо належним чином обґрунтовано і за допомогою зміни).

Запропонована дата початку - 01/09/2024.

Очікування:

Планується, що проект надасть дослідницькі дані та аналіз інформації про створення, розвиток, поширення та можливі наслідки наративів для наших демократій та суспільств. Вплив цього пілотного проекту має вирішальне значення для кращого розуміння поточного використання та динаміки наративів загалом, а також у відношенні до конкретних тем високого європейського та всесвітнього інтересу, таких як війна в Україні, дезінформація з гендерною ознакою та суспільство LGBTQ+, та вибори. Більше того, очікується, що результати кейс-стаді нададуть стійку основу для довгострокового використання та передбачення/попередження майбутніх шкідливих хибних наративів. Використовуючи уявлення, створені проектом через партнерства з організаціями з факт-чекінгу, громадянського суспільства та медіа, проект, крім того, надасть конкретні результати та практичні використовувані випадки, стратегії та заходи для протидії таким шкідливим хибним наративам. Завдяки відповідною стратегією поширення, проект також має підвищити громадську свідомість, боротися з явищем "підкручування наративів" та допомогти будувати майбутню стійкість.

Активності, які можуть бути фінансовані

 Під цим проектом можуть бути фінансовані наступні типи активностей:

 • дослідницькі діяльності;
 • аналіз та картографування діяльностей;
 • розробка програмного забезпечення;
 • заходи та виставки;
 • конференції, семінари;
 • освітні майстер-класи та навчання;
 • мережеві активності;
 • активності щодо підвищення свідомості та поширення інформації;
 • активності в медіа та соціальних мережах;
 • розробка контенту

Додаткова інформація.